HOE EIGEN PLAN UW GEMEENTE KAN ONDERSTEUNEN

De overheid streeft ernaar dat burgers zoveel mogelijk zelf en met steun van hun netwerk problemen in hun leefsituatie voorkomen en aanpakken. Ook in de Jeugdwet ligt het accent op regie bij en steun voor ouders vanuit hun eigen omgeving bij opvoeden en veilig opgroeien (familiegroepsplan). Eigen Plan ondersteunt de gemeente bij deze participatieopdracht vanuit een onafhankelijke positie voor zowel de burger als de betrokken hulpverlening. Zo geeft de gemeente invulling aan “the right to challenge”.

Samen kom je verder!

Eigen Plan evalueerde 114 Eigen Plan trajecten met aanmelders. De rapportage laat zien:

  • welke professionele hulp werd voorkomen
  • hoeveel de gemeente bespaart
  • wat het effect is op ouders en kinderen
  • en wat de samenwerking tussen professionals en eigen kring oplevert.

Effectenrapportage

hoe ziet een Eigen Plan traject eruit

 Onze modulaire werkwijze is cliëntgericht en kostenbewust; de Eigen Plan aanpak is procesmatig in stappen verdeeld. Zo bieden we maatwerk, doen alleen wat nodig is. Een Eigen Plan traject is een vrijwillig proces. Iedere module wordt afgerond met de vraag: is het klaar of is er nog iets nodig.

inspireren van professionals

Eigen Plan coach als specialist binnen reguliere overleggen/casuïstiek

Een Eigen Plan specialist ondersteunt professionals bij het betrekken van het eigen netwerk, zowel in de werkwijze van de professional zelf, als bij het eventueel inzetten van een familiegroepsplan. De coach sluit op verzoek van een team aan bij casuïstiekoverleg, kan geconsulteerd worden door een teamlid en eventueel meedoen in een gesprek met cliënt om accent op netwerk te helpen leggen (coaching on the job).

Serious game

De game is een inspirerende, leuke en alternatieve manier als ondersteuning voor de werkzaamheden van professionals waarbij je het met elkaar moet doen: netwerk, huishouden en eventuele betrokken hulpverlening om tot een duurzame oplossing te komen. Het levert inzichten en vaardigheden op t.a.v. samenwerken binnen het sociaal domein, waarbij de eigen kracht en (samen)redzaamheid wordt versterkt. Het doel van een serious game is een spel met een ander doel dan puur vermaak. Het verschaft inzicht en bewustwording. In een periode van twee uur wordt dit spel met een groep gespeeld onder leiding van twee moderatoren. Aan het eind wordt met elkaar gedeeld welke inzichten het spel opgeleverd heeft.

feiten & cijfers

kwaliteit

Ervaringsonderzoek

Met behulp van Efexis hebben we een evaluatie-instrument ontwikkeld gebaseerd op SenseMaker. Ervaringen van gebruikers (hoofdpersonen, netwerk, professionals en Eigen Plan coaches) die zij vervolgens zelf duiden, geven ons kwalitatieve en kwantitatieve informatie. Hiermee hebben we zicht op onze “klanttevredenheid” en richting om onze aanpak verder te ontwikkelen. Twee keer per jaar brengen we de zo verkregen informatie in gesprek met onze coaches om daaruit de verbeterpunten te verzamelen en in te passen in onze werkwijze. Zo leren we steeds van onze ervaringen. 

Training en ontwikkeling coaches:

  • Sturen op Zelfsturing, een effectieve methode. Zo zijn coaches beter toegerust om maximaal aan te sluiten bij het motiveren tot verandering (zoals aandacht voor Autonomie, Betrokkenheid en Competentie).
  • De ingang via beeld gebruiken; met behulp van de Yücelmethode kunnen gezinsleden laten zien wat de onderwerpen zijn die spelen en waar de krachtbronnen liggen. Als je zelf zegt wat je anders wilt of ziet wat je zelf hebt verbeeld via een opstelling, is er al een begin van verandering waarop Eigen Plan aansluit.
  • Systemisch kijken en werken helpt mee om alle belangrijke personen en onderlinge verbanden zichtbaar te maken voor de gezinsleden. Zo ontstaat er balans in de kring, waardoor partijen die essentieel zijn bij het bereiken van een duurzame oplossing ook daadwerkelijk betrokken worden.
  • Nadruk op verbinding kunnen leggen en focus bepalen, domein overstijgend (jeugd- en volwassenen maar ook financiën, huisvesting, arbeid, onderwijs, vrije tijd etc.).