HOE EIGEN PLAN UW GEMEENTE KAN ONDERSTEUNEN

De overheid streeft ernaar dat burgers zoveel mogelijk zelf en met steun van hun netwerk problemen in hun leefsituatie voorkomen en aanpakken. Ook in de Jeugdwet ligt het accent op regie bij en steun voor ouders vanuit hun eigen omgeving bij opvoeden en veilig opgroeien (familiegroepsplan). Eigen Plan ondersteunt de gemeente bij deze participatieopdracht vanuit een onafhankelijke positie voor zowel de burger als de betrokken hulpverlening. Zo geeft de gemeente invulling aan “the right to challenge”.

Wat Eigen Plan doet

Het realiseren van een gedragen plan waarin burgers samen met mensen uit hun netwerk formuleren wat zij willen bereiken voor hun huishouden, één of meerdere gezinsleden en/of voor de situatie waarin zij zich bevinden. Ter voorkoming van geïndiceerde hulp of om juiste hulp toe te voegen.

Als onafhankelijke organisatie leggen we het accent op samenwerking en verbinding met de beroepskrachten, zodat elk Eigen Plan een co-creatie is van de eigen kring én de professional. Dit vraagt een voortdurend proces van overleggen, inspireren, coachen, evalueren en steeds opnieuw maatwerk leveren. Maar bovenal blijven bewaken dat de plannen gedragen worden door de mensen zélf en dat ze daadwerkelijk oplossingen en perspectief bieden!

Hoe ziet een Eigen Plan traject eruit

Onze modulaire werkwijze is cliëntgericht en kostenbewust; de Eigen Plan aanpak is procesmatig in stappen verdeeld. Zo bieden we maatwerk, doen alleen wat nodig is. Een Eigen Plan traject is een vrijwillig proces. Iedere module wordt afgerond met de vraag: is het klaar of is er nog iets nodig.

Regie:
Gesprekken van de coach thuis met de hoofdpersoon(en), gericht op regie over het eigen leven.
– Wat wil ik?
– Wie kan meedenken?
– Hoe ziet de volgende stap eruit?
– En welke drempels zijn er?

Samenwerken:
De coach brengt met het gezin het speelveld in kaart voor het maken van het Eigen Plan en gaat aan de slag om mensen te (durven) betrekken, eventueel contacten te herstellen. In alle gesprekken ligt het accent op samenwerken:
– Familieleden, vrienden en bekenden worden benaderd en thuis bezocht om mee te denken (doelen en focus).
– De coach verkent met ieder ook mogelijkheden voor verbinding met een groter netwerk; straat, school, buurt.
– De coach zoekt aansluiting en samenwerking met professionele hulpverlening (doelen en evt. voorwaarden zijn helder).
– Instanties en ervaringsdeskundigen worden betrokken over mogelijke diensten en het delen van kennis.

Wanneer m.b.v. de module Samen (netwerkonderzoek en –intensivering), de samenwerking op gang is gebracht en duidelijk is wie wat gaat doen, is een door de coach gefaciliteerde bijeenkomst niet nodig.

Plan:
Het gezin en alle betrokken familieleden en vrienden maken in een bijeenkomst samen een familiegroepsplan.

1. Aan het begin is er inbreng vanuit de professionals m.b.t doelen, voorwaarden, informatie en voorstel tot samenwerking.
2. Vervolgens gaat de eigen kring met elkaar in gesprek en maakt afspraken.
3. Duidelijk is aan welke doelen wordt gewerkt, hoe samenwerking plaats vindt, hoe vaak en met wie. Afspraken over het vervolg en de borging worden gemaakt. Hierover is ook afstemming met professionals indien voorwaarden gesteld en/ of betrokken bij de uitvoering.

Een Eigen Plan is een gedragen (duurzaam) integraal plan voor het hele gezin en voor alle onderwerpen/ domeinen die spelen. Met aandacht voor een steunpersoon uit de eigen kring voor elk van de gezinsleden.  

Uitvoering:
Belangrijk is dat plannen ook werken. De coach stimuleert de uitvoering van de afspraken door aan te sturen op evaluatie met zowel gezinsleden, netwerk als professionals over de samenwerking, de communicatie en eventuele belemmeringen.
Dit kunnen diverse gesprekken zijn of een georganiseerde evaluatie.

Traject is pas geëindigd als de afspraken worden uitgevoerd zodat de doelen behaald worden naar tevredenheid gezin. Betrokkenheid van alle samenwerkingspartners en regelmatig overleg tussen uitvoerders is gerealiseerd.

Inspireren van professionals

Eigen Plan coach als specialist binnen reguliere overleggen/casuïstiek

Een Eigen Plan specialist ondersteunt professionals bij het betrekken van het eigen netwerk, zowel in de werkwijze van de professional zelf, als bij het eventueel inzetten van een familiegroepsplan. De coach sluit op verzoek van een team aan bij casuïstiekoverleg, kan geconsulteerd worden door een teamlid en eventueel meedoen in een gesprek met cliënt om accent op netwerk te helpen leggen (coaching on the job).

Serious game

De game is een inspirerende, leuke en alternatieve manier als ondersteuning voor de werkzaamheden van professionals waarbij je het met elkaar moet doen: netwerk, huishouden en eventuele betrokken hulpverlening om tot een duurzame oplossing te komen. Het levert inzichten en vaardigheden op t.a.v. samenwerken binnen het sociaal domein, waarbij de eigen kracht en (samen)redzaamheid wordt versterkt. Het doel van een serious game is een spel met een ander doel dan puur vermaak. Het verschaft inzicht en bewustwording. In een periode van twee uur wordt dit spel met een groep gespeeld onder leiding van twee moderatoren. Aan het eind wordt met elkaar gedeeld welke inzichten het spel opgeleverd heeft.

kwaliteit

Ervaringsonderzoek

Met behulp van Efexis hebben we een evaluatie-instrument ontwikkeld gebaseerd op SenseMaker. Ervaringen van gebruikers (hoofdpersonen, netwerk, professionals en Eigen Plan coaches) die zij vervolgens zelf duiden, geven ons kwalitatieve en kwantitatieve informatie. Hiermee hebben we zicht op onze “klanttevredenheid” en richting om onze aanpak verder te ontwikkelen. Twee keer per jaar brengen we de zo verkregen informatie in gesprek met onze coaches om daaruit de verbeterpunten te verzamelen en in te passen in onze werkwijze. Zo leren we steeds van onze ervaringen. 

Training en ontwikkeling coaches:

  • Sturen op Zelfsturing, een effectieve methode. Zo zijn coaches beter toegerust om maximaal aan te sluiten bij het motiveren tot verandering (zoals aandacht voor Autonomie, Betrokkenheid en Competentie).
  • De ingang via beeld gebruiken; met behulp van de Yücelmethode kunnen gezinsleden laten zien wat de onderwerpen zijn die spelen en waar de krachtbronnen liggen. Als je zelf zegt wat je anders wilt of ziet wat je zelf hebt verbeeld via een opstelling, is er al een begin van verandering waarop Eigen Plan aansluit.
  • Systemisch kijken en werken helpt mee om alle belangrijke personen en onderlinge verbanden zichtbaar te maken voor de gezinsleden. Zo ontstaat er balans in de kring, waardoor partijen die essentieel zijn bij het bereiken van een duurzame oplossing ook daadwerkelijk betrokken worden.
  • Nadruk op verbinding kunnen leggen en focus bepalen, domein overstijgend (jeugd- en volwassenen maar ook financiën, huisvesting, arbeid, onderwijs, vrije tijd etc.).