Hoe eigen plan uw gemeente kan ondersteunen

De overheid streeft ernaar dat burgers zoveel mogelijk zelf en met steun van hun netwerk problemen in hun leefsituatie voorkomen en aanpakken. Ook in de Jeugdwet ligt het accent op regie bij en steun voor ouders vanuit hun eigen omgeving bij opvoeden en veilig opgroeien (familiegroepsplan). Eigen Plan ondersteunt de gemeente bij deze participatieopdracht vanuit een onafhankelijke positie voor zowel de burger als de betrokken hulpverlening. Zo geeft de gemeente invulling aan “the right to challenge”.

De overheid streeft ernaar dat burgers zoveel mogelijk zelf en met steun van hun netwerk problemen in hun leefsituatie voorkomen en aanpakken. Ook in de Jeugdwet ligt het accent op regie bij en steun voor ouders vanuit hun eigen omgeving bij opvoeden en veilig opgroeien (familiegroepsplan). Eigen Plan ondersteunt de gemeente bij deze participatieopdracht vanuit een onafhankelijke positie voor zowel de burger als de betrokken hulpverlening. Zo geeft de gemeente invulling aan “the right to challenge”.

99OO

ooms, tantes, .............., buren, vrienden, opa en oma’s, voetbalcoaches, juffen, .............., docenten, neven en nichten, .............., werkgevers zijn betrokken.

ooms, tantes, .............., buren, vrienden, opa en oma’s, voetbalcoaches, juffen, .............., docenten, neven en nichten, .............., werkgevers zijn betrokken.

Hoe ziet een Eigen Plan traject eruit

Onze modulaire werkwijze is cliëntgericht en kostenbewust; de Eigen Plan aanpak is procesmatig in stappen verdeeld. Zo bieden we maatwerk, doen alleen wat nodig is. Een Eigen Plan traject is een vrijwillig proces. Iedere module wordt afgerond met de vraag: is het klaar of is er nog iets nodig.

Inspireren van professionals

Eigen Plan coach als specialist binnen reguliere overleggen/casuïstiek

Een Eigen Plan specialist ondersteunt professionals bij het betrekken van het eigen netwerk, zowel in de werkwijze van de professional zelf, als bij het eventueel inzetten van een familiegroepsplan. De coach sluit op verzoek van een team aan bij casuïstiekoverleg, kan geconsulteerd worden door een teamlid en eventueel meedoen in een gesprek met cliënt om accent op netwerk te helpen leggen (coaching on the job).

Serious game

De game is een inspirerende, leuke en alternatieve manier als ondersteuning voor de werkzaamheden van professionals waarbij je het met elkaar moet doen: netwerk, huishouden en eventuele betrokken hulpverlening om tot een duurzame oplossing te komen. Het levert inzichten en vaardigheden op t.a.v. samenwerken binnen het sociaal domein, waarbij de eigen kracht en (samen)redzaamheid wordt versterkt. Het doel van een serious game is een spel met een ander doel dan puur vermaak. Het verschaft inzicht en bewustwording. In een periode van twee uur wordt dit spel met een groep gespeeld onder leiding van twee moderatoren. Aan het eind wordt met elkaar gedeeld welke inzichten het spel opgeleverd heeft.

Serious game: “Sterker ben je Samen!

Serious game: “Eigen Toekomstplan voor Chantal”

Feiten & Cijfers

Kwaliteit

Ervaringsonderzoek

Met behulp van Efexis hebben we een evaluatie-instrument ontwikkeld gebaseerd op SenseMaker. Ervaringen van gebruikers (hoofdpersonen, netwerk, professionals en Eigen Plan coaches) die zij vervolgens zelf duiden, geven ons kwalitatieve en kwantitatieve informatie. Hiermee hebben we zicht op onze “klanttevredenheid” en richting om onze aanpak verder te ontwikkelen. Twee keer per jaar brengen we de zo verkregen informatie in gesprek met onze coaches om daaruit de verbeterpunten te verzamelen en in te passen in onze werkwijze. Zo leren we steeds van onze ervaringen.

Training en ontwikkeling coaches:

 • Sturen op Zelfsturing, een effectieve methode. Zo zijn coaches beter toegerust om maximaal aan te sluiten bij het motiveren tot verandering (zoals aandacht voor Autonomie, Betrokkenheid en Competentie)

 • De ingang via beeld gebruiken; met behulp van de Yücelmethode kunnen gezinsleden laten zien wat de onderwerpen zijn die spelen en waar de krachtbronnen liggen. Als je zelf zegt wat je anders wilt of ziet wat je zelf hebt verbeeld via een opstelling, is er al een begin van verandering waarop Eigen Plan aansluit.

 • Systemisch kijken en werken helpt mee om alle belangrijke personen en onderlinge verbanden zichtbaar te maken voor de gezinsleden. Zo ontstaat er balans in de kring, waardoor partijen die essentieel zijn bij het bereiken van een duurzame oplossing ook daadwerkelijk betrokken worden.

 • Nadruk op verbinding kunnen leggen en focus bepalen, domein overstijgend (jeugd- en volwassenen maar ook financiën, huisvesting, arbeid, onderwijs, vrije tijd etc.).

Effecten rapportage

besparingen & opbrengsten Eigen Plan

Eigen Plan evalueerde 114 Eigen Plan trajecten met aanmelders. De rapportage laat zien:

 • Mensen die in de klem zitten, bepalen zelf hoe ze hun problemen oplossen.

 • (Her)verbinden met mensen die op natuurlijke wijze dichtbij staan.

 • Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van Eigen Plan bij de gesprekken en de uitkomst van het gemaakte plan.

 • Verbinden met mensen in de wijk zodat er een veilig sociaal netwerk ontstaat.

 • Wederkerigheid bevordert de gelijkwaardigheid van contacten en is de sleutel tot een duurzaam netwerk.

 • Toekomst- en oplossingsgerichte aanpak, actief zoeken naar mogelijkheden die aansluiten op wat nodig is.

 • Ondersteunen van overheid en professionals om de regie bij mensen zelf te laten.

De gemiddelde besparing per Eigen Plan traject voor de gemeenten

Procentueel weergegeven het kader waarbinnen jeugdhulp wordt geboden bij start Eigen Plan traject.

Hulpverleners zien door inzet Eigen Plan:

de eigen kring kan meer, wil meer, dus meer betrekken!

Hun conclusie:

Ouders en eigen kring voelen

en nemen verantwoordelijkheid als je hen de kans geeft.

Bondgenootschap van professional met eigen kring zorgt voor meer ondersteuning,
invloed en mogelijkheden.

Samen met de eigen kring

meer draagvlak, duurzaamheid en daarmee veiligheid.

Sociaal Rendement

Top 5 effecten voor kinderen

Top 5 effecten ouders

83%

68%
43%
34%
19%

meer zorg en aandacht van een grotere kring
(veiligheid)
vermindering stress bij kinderen
toekomstperspectief, meer zelfvertrouwen
een steunvriend/JIM
vermindering gedragsproblemen

Top 5 effecten ouders

54%
45%

47%
46%
38%

draagvlak voor het daadwerkelijk ontvangen van hulp
samenwerking tussen ouders
(ook bij scheiding)
meer contact met netwerk
minder opvoedstress
toename veerkracht, zelfvertrouwen en regie